joi, 21 august 2008

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice. Comentarii

Prevederi confuze si interpretabile in cazul Legii nr. 51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si al Legii nr. 230/2007 cu modificarile si completarile ulterioare in aplicarea penalitatilor? Termene diferentiate de plata pentru furnizorii de utilitati si beneficiarii acestor servicii? Incapacitate de plata in cazul asociatiilor de proprietari prin nerespectarea datei scadentei atit de catre furnizori, cit si de catre beneficiari? De unde provin sumele de bani cu care asociatia plateste penalitatile la facturile neonorate? Cine se face vinovat de acumularea de penalitati in cazul in care beneficiarii isi platesc datoriile in termenul legal afisate pe listele de plata?
In conformitate cu prevederile art. 3 litera i din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile asociatiei de proprietari constau in cheltuieli sau obligatii financiare care sint legate de exploatarea, reparatia ori intretinerea proprietatii comune, precum si cheltuieli cu serviciile de care beneficiaza proprietarii si care nu sint facturate individual catre proprietatile individuale. Cu alte cuvinte, discutam despre doua categorii de cheltuieli - de intretinere a condominiului si de prestare de servicii din partea furnizorilor. Daca cele dintii ar trebui cuantificate potrivit nevoilor si intereselor proprietarilor condominiului de catre asociatia de proprietari prin structurile sale abilitate, cele din urma se cuantifica direct de catre furnizor prin emiterea unei facturi continind contravaloarea serviciului prestat (alimentare cu apa, salubrizare, energie termica etc.).
Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice stabileste ca facturile pentru serviciile furnizate/prestate se emit cel mai tirziu pina la data de 15 a lunii urmatoare celei in care prestatia a fost efectuata, iar plata se va face de catre beneficiarii serviciilor de utilitati publice in termenul de scadenta de 15 zile lucratoare de la data primirii facturilor.
Termenul de scadenta privind plata facturii se ia in calcul incepind cu data primirii facturii, urmind ca ulterior sa inceapa sa curga penalitatile.
Desigur ca legiuitorul a prevazut in art. 42 alin. 10) ca neachitarea facturii de catre utilizator in termen de 30 de zile de la data scadentei (adica incepind cu a 16-a zi) atrage penalitati de intirziere care incep sa curga cu prima zi dupa data scadentei, urmind ca acestea sa fie aplicate la implinirea termenului.
Asociatia de propietari are obligatia afisarii listelor de plata intr-un termen rezonabil, care sa permita achitarea de catre beneficiar a contravalorii serviciilor oferite, respectiv cele doua categorii de cheltuieli. Termenul de plata este de 20 de zile calendaristice. Daca la implinirea acestui termen proprietarul nu a achitat suma afisata, incep sa curga penalitati de 0,2% pentru fiecare zi de intirziere si care se vor aplica, adica se vor cuantifica si materializa pe listele de plata la expirarea celor 30 de zile, astfel cum rezulta din prevederile art. 49 alin.1) din Legea nr. 230/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.
In ceea ce priveste fondul din care asociatia achita penalitatile calculate de furnizorul de utilitati, raspunsul vine din prevederile art. 49 alin. 3) din Legea nr.230/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv sumele rezultate din aplicarea penalitatilor de intirziere vor face obiectul fondului de penalitati al asociatiei de proprietari si se vor utiliza numai pentru plata penalizarilor impuse asociatiei de proprietari de catre terti si pentru cheltuieli pentru reparatiile asupra proprietatii comune sau alte cheltuieli de natura administrativa.
In conformitate cu dispozitiile anterior mentionate, rezulta ca in intervalul 1 - 15 al fiecarei luni furnizorii de utilitati vor emite facturile, adica, de exemplu, un furnizor poate emite o factura pe 1, iar altul pe 14 a fiecarei luni. Ceea ce inseamna ca asociatia ar putea afisa listele de plata cel mai devreme pe data de 16 a fiecarei luni. In aceasta situatie, printr-un calcul simplu, avind in vedere termenul de 15 zile lucratoare in interiorul caruia asociatia ar trebui sa plateasca facturile, automat se va depasi scadenta si invariabil vor incepe sa curga penalitati, intrucit termenul de 20 de zile calendaristice pe care il are la dispozitie beneficiarul pentru a plati sumele afisate nu poate acoperi perioada de facturare impusa de furnizor. Concluzia: ori asociatia are un fond din care plateste facturile scadente inainte de termenul pina la care pot plati beneficiarii, ori incep sa curga penalitatile. Insa, in acest din urma caz, beneficiarul nu se poate face vinovat de neachitarea facturilor in termen si atunci nu se justifica plata penalitatilor de catre acesta.
Date fiind cele expuse, consideram ca, in lipsa unor modificari legislative concrete care sa uniformizeze aceste termene prevazute in cele doua acte normative, consideram oportuna o initiativa fie din partea autoritatilor competente pentru inlaturarea acestor discrepante, fie din partea asociatiilor de proprietari, cu atit mai mult cu cit unii dintre furnizorii de utilitati practica un sistem de penalitati care cresc pina la implinirea termenului de 30 de zile, iar altii nu aplica penalizari decit dupa implinirea acestui termen, ceea ce, conform legii, ar fi ilegal.
Sursa : www.ziaruldeiasi.ro